Zonne-energie

Bij zonne-energie gebruiken we de energie die ons via het zonlicht bereikt. Deze energie kan gebruikt worden om water op te warmen of zoals in de meeste gevallen wordt gedaan om stroom mee op te wekken. Stroom die is opgewekt met zonne-energie is stukken beter voor ons milieu dan stroom die gemaakt is met fossiele brandstoffen, die bovendien op raken.

Gemeente Hoogeveen zet dus in op meer opwek van zonne-energie. Het draagt bij aan de doelstelling van de gemeente om klimaatneutraal te zijn in 2040. In veel situaties is het zelf opwekken van zonne-energie financieel ook nog eens aantrekkelijk.

Elektriciteitsnet

Het huidige elektriciteitsnet is maximaal benut. De beheerders - Rendo, Enexis en Tennet -hebben aangegeven dat eventuele nieuwe grootschalige zonneparken geen stroom kunnen leveren aan het elektriciteitsnet. Een uitbreiding van het elektriciteitsnet is in voorbereiding; realisatie staat gepland in de periode 2025-2027. Stroom die via kleinschalige installaties wordt opgewekt, zoals op de daken van woningen, kan in de meeste gevallen wel gewoon aan het elektriciteitsnet worden teruggeleverd.

Hebt u plannen om zelf stroom op te wekken en terug te leveren aan het elektriciteitsnet? Dan adviseren wij u contact op te nemen met uw netbeheerder, Rendo (rendo.nl) of Enexis (enexis.nl).

Zonnepanelen op daken

Woningen

De zon stuurt een oneindige hoeveelheid energie naar de aarde. Zonnepanelen zetten een beetje van die energie om in stroom. Steeds meer daken zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen. Met deze 100% groene energiebron, produceert u uw eigen duurzame energie en draagt u bij aan een duurzame wereld. Overweegt u om zonnepanelen te plaatsen op uw dak maar heeft u nog vragen? Het Drents Energieloket helpt u graag verder: drentsenergieloket.nl.

Bedrijfsdaken

 Het plaatsen van panelen op grote (bedrijfs)daken levert veel schone energie op. Hoe meer daken we benutten, hoe minder het nodig is om op andere plaatsen, zoals op landbouwgrond, energie op te wekken. De gemeente wil Hoogeveense ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren om hun daken vol te leggen met zonnepanelen. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 hebben we als ambitie opgenomen dat 60% van de grote bedrijfsdaken die hiervoor geschikt zijn, in 2030 voorzien zijn van zonnepanelen.

Zonneparken

In de gemeente is een aantal zonneparken, waarbij grootschalige zonne-energie op land wordt opgewekt, gerealiseerd. Ook zijn er initiatiefnemers die hiervoor een omgevingsvergunning hebben gekregen of een aanvraag hebben gedaan. Hiermee liggen we goed op koers om als gemeente in 2040 klimaatneutraal te zijn. In de RES 1.0 heeft Hoogeveen een ambitie opgenomen voor zon-op-land voor de periode tot 2030. Hierin zijn alle gerealiseerde vergunde projecten alsmede aanvragen die in procedure zijn, ingebracht.

Omdat hiermee de ambitie tot 2030 al min of meer hebben gehaald, is de gemeente terughoudend met het verstrekken van nieuwe vergunningen voor zon-op-land. Wel faciliteert de gemeente zoveel mogelijk de kleinere initiatieven, waarbij een dorp, wijk of buurt energieneutraal wil worden. Hierbij moet er wel rekening mee worden gehouden dat de opgewekte stroom vanwege capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet de komende jaren niet terug geleverd kan worden.

Initiatieven om met het dorp, buurt of wijk energie op te wekken of te besparen, kunnen het beste gestart worden vanuit een energieco√∂peratie. Wilt u informatie over of begeleiding bij het oprichten van een energieco√∂peratie, neem dan contact op met het Drents Energieloket.

Zonneroute A37

Rijkswaterstaat, provincie Drenthe, de netbeheerders en de gemeente Hoogeveen, Emmen en Coevorden verkennen hoe de bermen langs de A37 kunnen worden benut voor het opwekken van zonne-energie: De Zonneroute A37. Dit plan kan een grote bijdrage leveren aan de gemeentelijke klimaatdoelstelling. De zonneroute is ook als ambitie in de Regionale Energiestrategie opgenomen. Meer informatie over de zonneroute: website Rijkswaterstaat